របាយការណ៍ប្រចាំត្រីមាសទី២ ឆ្នាំ២០២២

       ក្នុងត្រីមាសទី២ ឆ្នំា២០២២ រដ្ឋាករទឹកស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញ (រ.ទ.ស.ភ) មានចំណូលសរុបចំនួន ៨០.៣១៨.៨២៧.០០០រៀល កើនឡើងជាងត្រីមាសទី២ ឆ្នំា២០២១ ចំនួន ៣.១៣៧.៤៣២.០០០រៀល ឬ ៤,០៧% និងចំណេញសុទ្ធក្នុងការិយបរិច្ឆេទសរុបចំនួន ២៧.៧៩១.៥៨៥.០០០រៀល កើនឡើងចំនួន ១០.៩៨០.៨១១.០០០រៀល ឬ ៦៥,៣២% បើធៀបនឹងត្រីមាសទី២ ឆ្នំា២០២១។ សម្រាប់រយៈពេល ៦ខែ គិតត្រឹមថ្ងៃទី៣០ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២២ រ.ទ.ស.ភ មានចំណូលសរុបចំនួន ១៦២.៣៣៨.៨៣៧.០០០រៀល កើនឡើងចំនួន ១.១៥២.៤៩៩.០០០រៀល ស្មើនឹង ០,៧២% និងចំណេញសុទ្ធសរុបចំនួន ៥៨.០៨៣.៣៣៤.០០០រៀល កើនឡើងចំនួន ១០.៥០០.៩៥៧.០០០រៀល ស្មើនឹង ២២,០៧% បើធៀបនឹងរយៈពេល ៦ខែ គិតត្រឹមថ្ងៃទី៣០ ខែមិថុនា ឆ្នំា២០២១។ នាថ្ងៃទី៣០ ខែមិថុនា ឆ្នំា២០២២ នេះដែរ ទ្រព្យសកម្មសរុបរបស់ រ.ទ.ស.ភ មានចំនួន ២.៥៣៧.៨៣៩.៥៤៣.០០០រៀល កើនឡើងចំនួន ២៣១.០៣៣.៣៦៩.០០០រៀល ឬ ១០,០២% និងមូលធនសរុបមានចំនួន ១.២២០.៦៦៧.២៩៥.០០០រៀល កើនឡើងចំនួន ៥៤.០៣៩.០៨២.០០០រៀល ឬ ៤,៦៣%។

អនុបាតហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ត្រីមាសទី២ ឆ្នាំ២០២២ មានដូចខាងក្រោម៖

១. អនុបាតសន្ទនីយភាព
     ១.១ អនុបាតចរន្ត១,៨២ ដង
     ១.២ អនុបាតចរន្តលឿន១,២៣ ដង
២. អនុបាតចំណេញភាព
     ២.១ អនុបាតចំណេញធៀបនឹងទ្រព្យសកម្ម១,១២ %
     ២.២ អនុបាតចំណេញធៀបនឹងមូលធន ២,៣០ %
     ២.៣ អនុបាតគម្លាតចំណេញដុល៣១,៧៣ %
     ២.៤ អនុបាតគម្លាតចំណេញភាព៣៤,៦០ %
     ២.៥ ចំណេញក្នុងមួយឯកតាមូលបត្រកម្មសិទ្ធិ៣១៩,៥៤ រៀល
៣. អនុបាតលទ្ធភាពសងការប្រាក់៥,៨៥ ដង
សូមអានរបាយការណ៍ត្រីមាសទី២ ឆ្នាំ២០២២ ទាំងស្រុងដោយទាញយក (Download) ខាងក្រោមនេះ
របាយការណ៍ត្រីមាសទី២ ឆ្នាំ២០២២(ភាសាខ្មែរ)
របាយការណ៍ត្រីមាសទី២ ឆ្នាំ២០២២(ភាសាអង់គ្លេស)

ដៃគូរពាណិជ្ជកម្ម