ការបោះពុម្ពវិក្កយបត្រទឹក និងប្រមូលប្រាក់ថ្លៃប្រើប្រាស់ទឹកស្អាត

     បច្ចុប្បន្ន រ.ទ.ស.ភ បានផ្តល់នូវភាពងាយស្រួលជូនអតិថិជន​តាម​រយៈភ្នាក់​ងារ​ចុះ​​អាន​​លេខ​​នា​ឡិកា​ទឹក និងចែក​វិក្កយបត្រ​ជូន​អតិថិជន​ភ្លាមៗ​នៅនឹង​កន្លែង ដែលអាច​ផ្ទៀងផ្ទាត់​បរិមាណ​ប្រើប្រាស់​ទឹកស្អាត​បាន​ជាក់ស្តែង។

     វិធានការដ៏មានប្រសិទ្ធិភាពក្នុងការប្រមូលប្រាក់ថ្លៃទឹក គឺបើសិនអតិថិជន​មិនបាន​មក​ទូ​ទាត់​វិក័យប័ត្រទឹក​តាមពេល​កំណត់​ដែលមាន​នៅ​លើវិក័យបត្រ (រយៈពេល ១៥ថ្ងៃ គិតចាប់ពីថ្ងៃប្រកាសវិក័យប័ត្រ) រ.ទ.ស.ភ នឹងបង្ខំចិត្ត​អនុវត្ត​វិធានការ​ផ្អាកការ​ផ្គត់ផ្គង់ទឹក​ជា​បណ្តោះ​អាសន្ន ដោយ​ប្រើប្រាស់​រូបភាព​ប្លុំបេវ៉ាន​ជាអាទិភាព។

     អតិថិជន ដែលត្រូវបានផ្អាក​ការ​ផ្គត់ផ្គង់​ទឹក​ជាបណ្តោះ​អាសន្នត្រូវ​បាន​បើក​ទឹក​ឲ្យប្រើ​ប្រាស់​ឡើង​វិញ​ក្រោយ​ពេល រ.ទ.ស.ភ បានទទួល​ការទូទាត់វិក្កយ​បត្រ​ដែល​នៅ​ជំពាក់​បូកបន្ថែមប្រាក់ពិន័យ ១% ក្នុង​មួយ​ថ្ងៃលើ​ទឹក​ប្រាក់ជំពាក់ និងថ្លៃត​ភ្ជាប់បណ្តាញ​ឡើងវិញចំនួន ៦០.៥០០រៀល ករណីប្លុំបេវ៉ាន ឬ ១០០.០០០រៀល ករណីកាត់បណ្តាញបណ្តោះអាសន្ន។

របៀបគណនាថ្លៃប្រើប្រាស់ទឹកស្អាត [PDF]
របៀបគណនាបរិមាណទឹកស្អាតក្នុងអំឡុងពេលនាឡិកាទឹកខូច?
របៀបគណនាបរិមាណទឹកស្អាតក្នុងអំឡុងពេលនាឡិកាទឹកបាត់បង់
ការផ្អាកផ្គត់ផ្គង់ទឹកស្អាត និងការស្នើសុំបើកប្រើប្រាស់ឡើងវិញ

អតិថិជនអាចធ្វើការទូទាត់វិក្កយបត្រ​ថ្លៃប្រើប្រាស់ទឹក​ស្អាត​កាន់តែ​ឆាប់រហ័សជាមួយ​សេវាទូទាត់អេឡិចត្រូនិច​តាមរយៈធនាគារ គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ក្រុមហ៊ុនទូរស័ព្ទ និងក្រុមហ៊ុនវេលុយ ។
ដៃគូរពាណិជ្ជកម្ម