ការគ្រប់គ្រងទឹកបាត់បង់

     ការងារដែលមានលក្ខណៈជាគន្លឹះបំផុតនោះគឺ ការងារគ្រប់គ្រងទឹកបាត់បង់តាមតំបន់ ដោយហេតុថា រ.ទ.ស.ភ បានចាត់ទុកការកាត់បន្ថយទឹកបាត់បង់ គឺជាកត្តាស្លាប់រស់របស់អង្គភាព ដោយហេតុថាការកាត់បន្ថយទឹកបាត់បង់អោយចុះទាប ជាហេតុនាំអោយបង្កើនបាននូវអត្រាធ្វើវិក័យប័ត្រ និងឈានទៅបង្កើនបាននូវចំណូលថ្លៃទឹក។

     អត្រាទឹកបាត់បង់របស់រដ្ឋាករទឹកភ្នំពេញ នៅក្នុងឆ្នំា ១៩៩៣ មានកម្រិតខ្ពស់បំផុតគឺប្រមាណ ៧២% ប៉ុន្តែអត្រានេះបានថយចុះជាលំដាប់រហូត​មក​នៅ 8.94% ក្នុងឆ្នំា2019។ ការទទួលបានលទ្ធផលល្អប្រសើរក្នុងរយៈពេលដ៏ខ្លីនេះ បានធ្វើអោយស្ថាប័នអន្តរជាតិធំៗវាយតម្លៃខ្ពស់ចំពោះ រ.ទ.ស.ភ តាមរយៈការផ្តល់ជ័យលាភី និងពានរង្វាន់លំដាប់ពិភពលោក ដូចមានរៀបរាប់រួចខាងលើ។

អត្រាទឹកគ្មានចំណូលពីឆ្នាំ 1993 ដល់ 2019ដៃគូរពាណិជ្ជកម្ម