គុណភាពទឹកស្អាត

គុណភាពទឹកស្អាតដែលផ្គត់ផ្គង់ដោយ រ.ទ.ស.ភ ស្របតាមស្តង់ដារគុណភាពទឹកផឹករបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោក ព្រមទាំងស្តង់ដារគុណភាពទឹកផឹកថ្នាក់ជាតិ។ រ.ទ.ស.ភ បានធ្វើការត្រួតពិនិត្យគុណភាពទឹក ៣ដងក្នុងមួយថ្ងៃ ទៅលើទឹកដែលបានធ្វើប្រព្រឹត្តកម្មរួចនៅតាមរោងចក្រប្រព្រឹត្តកម្ម និងទឹកនៅតាមបណ្តាញចែកចាយចំនួន ៨០គំរូសាកក្នុងមួយសប្តាហ៍។ ក្រៅពីនេះ ទិន្នន័យគុណភាពទឹករបស់ រ.ទ.ស.ភ ប្រចាំឆ្នាំពីមន្ទីរពិសោធន៍ប្រទេសសឹង្ហបូរី និងមន្ទីរពិសោធន៍ទីក្រុងសៀងហៃ គឺជាអំណះអំណាងបញ្ជាក់អំពីគុណភាពទឹកស្អាតរបស់ រ.ទ.ស.ភ។

ក្រៅពីនេះ គុណភាពទឹកស្អាតរបស់ រ.ទ.ស.ភ ត្រូវបានយកទៅពិនិត្យ នៅមន្ទីរពិសោធន៍ប្រទេសសឹង្ហបូរី និងមន្ទីរពិសោធន៍ទីក្រុងសៀងហៃ​ជារៀងរាល់ឆ្នាំ ហើយ​ទិន្នន័យ​ពីមន្ទីរពិសោធន៍ទាំងនេះ ជាអំណះ​អំណាង​បញ្ជាក់អំពីគុណភាពទឹកស្អាតរបស់ រ.ទ.ស.ភ គឺជាទឹកស្អាត ផឹកបានដោយផ្ទាល់។ ចំនួនមុខវិភាគ​(Parameters) ដែលមន្ទីរពិសោធន៍ទាំង២ បានត្រូតពិនិត្យចន្លោះឆ្នាំ ២០០៦ និង២០២២ មាន៖

– ឆ្នាំ ២០០៦ ពិនិត្យលើ ៩៤ មុខវិភាគ
– ឆ្នាំ ២០០៧ ពិនិត្យលើ ១០២ មុខវិភាគ
– ឆ្នាំ ២០០៨ ពិនិត្យលើ ២០៩ មុខវិភាគ
– ឆ្នាំ ២០០៩ ពិនិត្យលើ ២១៥ មុខវិភាគ
– ឆ្នាំ ២០១០ ពិនិត្យលើ ២១៥ មុខវិភាគ
– ឆ្នាំ ២០១១ ពិនិត្យលើ ២១៣ មុខវិភាគ
– ឆ្នាំ ២០១២ ពិនិត្យលើ ២១៨ មុខវិភាគ
– ឆ្នាំ ២០១៣ ពិនិត្យលើ ២២៥ មុខវិភាគ
– ឆ្នាំ ២០១៤ ពិនិត្យលើ ២២២ មុខវិភាគ
– ឆ្នាំ ២០១៥ ពិនិត្យលើ ២១១ មុខវិភាគ
– ឆ្នាំ ២០១៦ ពិនិត្យលើ ១១៦ មុខវិភាគ
– ឆ្នាំ ២០១៩ ពិនិត្យលើ ១១៦ មុខវិភាគ
– ឆ្នាំ ២០២០ ពិនិត្យលើ ១១៦ មុខវិភាគ
– ឆ្នាំ ២០២២ ពិនិត្យលើ ១១៦ មុខវិភាគ

ការថែទាំប្រព័ន្ធប្រព្រឹត្តកម្មទឹកស្អាត ត្រូវបានអនុវត្តផ្ទាល់ដោយនិយោជិតរបស់ រ.ទ.ស.ភ ។ ការអនុវត្តដូចនេះ បានផ្តល់អោយ រ.ទ.ស.ភ នូវប្រសិទ្ធភាពសេដ្ឋកិច្ច និងបច្ចេកទេសប្រសើរជាងការប្រគល់ ឬជួលអោយជំនាញពីទីផ្សារខាងក្រៅមកអនុវត្ត។ ធ្វើបានយ៉ាងនេះក៏ដោយសារតែនិយោជិតមានសមត្ថភាពជំនាញគ្រប់គ្រាន់ជាពិសេស រ.ទ.ស.ភ បានកសាងនូវបែបបទដំណើរការស្តង់ដា (Standard Operation Procedure) លើការថែទាំប្រព័ន្ធមេកានិច និងអគ្គិសនី របស់ប្រព័ន្ធប្រព្រឹត្តកម្ម ទឹកស្អាត និងបានដាក់ចុះអោយអនុវត្ត ចាប់ពីឆ្នាំ ២០០៦មក។ ចំពោះការជួសជុលប្រព័ន្ធប្រព្រឹត្តកម្មក៏អនុវត្តដូចគ្នាដែរ លើកលែងតែការងារជួសជុលមួយចំនួន ដែលស្ថិតនៅក្រៅជំនាញរបស់និយោជិត រ.ទ.ស.ភ រួមទាំងការជួសជុលទាំងឡាយណា ដែលតំរូវអោយអនុវត្តទៅតាមបែបបទលទ្ធកម្ម។

តារាងខាងក្រោមបង្ហាញពីគុណភាពទឹកស្អាតឆ្នាំ២០២២ ដែលផលិតដោយ រ.ទ.ស.ភ ៖


ប៉ារ៉ាម៉ែត្រ

ឯកត្តា
CNDWQS
WHO
Guideline
បញ្តាញ
ចែកចាយ
គុណភាពទឹកផលិតធៀបនឹង WHO
ភូមិព្រែកជ្រោយចង្វារចំការមននិរោធម្លេចត្បូងឃ្មុំ
ភាពល្អក់ (Turdibity)NTU<= 5 <= 5 0.58 0.51 0.52 0.18 0.37 0.52 0.68
តំលៃប៉េហាស (pH)-6.5-8.5 - 7.36 7.49 7.91 7.52 7.49 7.42 7.75
ក្លរសល់សេរី (FAC)mg/l0.1-1.0 5 0.47 1.63 1.32 1.23 1.43 1.16 0.70
ក្លរសល់សរុប (TAC)mg/l< - 2 0.60 1.84 1.48 1.41 1.59 1.41 0.80
មេរោគហ្វីកល់កូលីហ្វម (Faecal Coliform)cfu/100ml 0 0 0 0 0 0 0 0 0
មេរោគអឺកូលី (E. coli)cfu/100ml 0 0 0 0 0 0 0 0 0


វិញ្ញាបនបត្រ ISO/IEC 17025 : 2005

       មន្ទីរពិសោធន៍ទឹករោងចក្រប្រព្រឹត្តកម្មទឹកស្អាតនិរោធរបស់រដ្ឋាករទឹស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញត្រូវបានទទួលការវាយតម្លៃទទួលស្គាល់ដោយជោគជ័យ បំពេញតាមតម្រូវការ បទប្បញ្ញាត្តិ និងលក្ខណវិនិច្ឆ័យសមត្ថភាពរបស់មន្ទីរពិសោធន៍ធ្វើតេស្ត អនុលោមតាមស្តង់ដារអន្តរជាតិ ISO/IEC 17025 : 2005 ច្បាប់ស្តីពីស្តង់ដារកម្ពុជា (នស/រកម/០៦០៧/០១៣) និងច្បាប់ស្តីពីវិសោធនកម្ម ច្បាប់ស្តីពីស្តង់ដារកម្ពុជា(នស/រកម/០៦១៨/០១១)។

ដៃគូរពាណិជ្ជកម្ម