ការដេញថ្លៃអន្តរជាតិ

លេខការផ្គត់ផ្គង់កាលបរិច្ឆេទចេញផ្សាយកាលបរិច្ឆេទផុតកំណត់ឯកសារ
No.BKG-02-DM-C-PPWSA/AFD-2021The Supply and Delivery of HDPE pipes and fittings (Batch 3)04 Jan 202104 Mar 2021Download
BKG-02-PTM-A-PPWSA/AFDThe Supply and Delivery of Ductile Iron Pipes and Fittings for Primary Transmission Main (Batch 1)08 Jun 202012 Aug 2020Download
BKG-02-AC-A-PPWSA/AFD-2020The Supply and Delivery of Valves and Accessories (Batch 1)08 Jun 202012 Aug 2020Download
BKG-02-STM-A-PPWSA/AFD-2020The Supply and Delivery of Ductile Iron Pipes and Fittings for Secondary Transmission Main (Batch1)26 Mar 202026 Jun 2020Download
BKG-02-DM-A-PPWSA/AFD-2020The Supply and Delivery of HDPE Pipes and Fittings (Batch 1)26 Mar 202027 May 2020Download
BKG -CW-01-PPWSA/AFD-2018Invitation for Prequalification on Bakheng Water Production Facilities15 Jun 201816 July 2018Download
CCM-02G-C-PPWSA/AFD-2017The Supply and Delivery of Accessories for HDPE and DI Pipes.13 Mar 201717 May 2017Download
CCM-02G-B-PPWSA/AFD-2017The Supply and Delivery of Ductile Iron Pipes and Fittings13 Mar 201703 May 2017Download
CCM-02G-A-PPWSA/AFD-2017The Supply and Delivery of HDPE Pipes and Fittings13 Mar 201703 May 2017Download
GPPWSS-2016Request for Expression of Interest Consulting Services for Chamkarmon Project05 May 201608 Jun 2016Download
GPPWSS-02G-J-PPWSA/AFD-2016The Supply and Delivery of Fittings for Pipes and Accessories28 Mar 201618 May 2016Download
GPPWSS-02G-I-PPWSA/AFD-2016Invitation for bid of The Supply and Delivery of HDPE Fittings21 Dec 201517 Feb 2016Download
ដៃគូរពាណិជ្ជកម្ម